Skutki niewskazania w pozwie miejsca i adresu zamieszkania pozwanego.

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. akt III CZP 43/14 orzekł, że

Niewskazanie przez powoda w pozwie miejsca i adresu  zamieszkania pozwanego będącego osobą fizyczną jest brakiem formalnym pozwu uniemożliwiającym nadanie mu prawidłowego biegu.