Umowa najmu na czas oznaczony, a prawo do odebrana rzeczy wynajętej.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. akt III CZP 93/17 orzekł, że postanowienia umowy najmu zawartej na czas oznaczony przyznające wynajmującemu, w razie opóźnienia najemcy z zapłatą czynszu, prawo do odebrania rzeczy wynajętej do czasu uregulowania zaległości z zachowaniem obowiązku najemcy zapłaty pełnego czynszu są sprzeczne z właściwością (naturą) tego[…]

Termin do uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 15 marca 2018 r., sygn. akt III CZP 110/17 orzekł. że  termin zawity do uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku jest zachowany, gdy przed jego upływem sąd odbierze to oświadczenie i oświadczenie o odrzuceniu spadku (art. 1019 § 2 k.c.). W wypadkach wyjątkowych,[…]

Podział majątku pomiędzy byłymi małżonkami

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 23 lutego 2018 r., sygn. akt III CZP 103/17 orzekł, że w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami skład majątku wspólnego ustala się według chwili ustania wspólności majątkowej, a jego wartość według stanu tego majątku oraz cen w chwili dokonywania podziału.  Umowa małżonków o częściowym podziale majątku wspólnego, zawarta[…]