Upadłość konsumencka

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 15.11.2018 r., sygn. akt III CZP 7/19 uznał, że z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej (art. 491[1] i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje[…]

Umowa kredytowa, a jej ważność

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 16.02.2021 r., sygn. akt III CZP 11/20 orzekł, że stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem[…]

Zadośćuczynienie

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 06.07.2021 r., sygn. akt III CZP 34/20 wskazał, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu przez produkt niebezpieczny odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 445 § 1 w związku z art. 4491 § 1 k.c.). Na pokrzywdzonym nie spoczywa ciężar udowodnienia,[…]

Przedawnienie

Sąd Najwyższy w dniu 11.09.2020 r. podjął uchwałę sygn. akt III CZP 88/19 w której stwierdził że jeżeli wskutek odroczenia terminu spełnienia świadczenia, roszczenie przestało być wymagalne, jego przedawnienie rozpoczyna ponownie bieg dopiero z upływem nowego terminu.