Przedawnienie

Sąd Najwyższy w dniu 11.09.2020 r. podjął uchwałę sygn. akt III CZP 88/19 w której stwierdził że jeżeli wskutek odroczenia terminu spełnienia świadczenia, roszczenie przestało być wymagalne, jego przedawnienie rozpoczyna ponownie bieg dopiero z upływem nowego terminu.

Odszkodowanie z OC, a leasing

Sąd Najwyższy w dniu 11.09.2020 r. podjął uchwałę sygn. akt III CZP 90/19 w której uznał, że odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem leasingu, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nie może on obniżyć[…]

Alimenty

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 09.10.2020 r., sygn. akt III CZP 91/19 orzekł, że w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z powództwa jednego z rodziców sprawującego na podstawie prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego pieczę nad małoletnim dzieckiem, pozwany małoletni powinien być reprezentowany przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy (art. 99 k.r.o.) a nie przez drugiego[…]

Weksel, a przedawnienie

III CZP 72/19 Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 17 lipca 2020 r., sygn. akt III CZP 72/19 orzekł, że porozumienie wekslowe, w którym wskazano, że wierzyciel może opatrzyć weksel gwarancyjny in blanco datą płatności według swego uznania, nie upoważnia do uzupełnienie weksla datą płatności przypadającą po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego