14 kwietnia, 2014

Prawo cywilne

Kancelaria prowadzi sprawy:

 • w zakresie sporządzania umów cywilnoprawych w obrocie profesjonalnym i konsumenckim,
 • uczestniczymy w procesie negocjowania treści umów oraz nadzorze nad procesem ich wykonywania,
 • doradzamy w zakresie form zabezpieczania realizacji umów/kontraktów oraz obsługi procesu wykonywania uprawnień z tytułu uzyskanych zabezpieczeń.
 • opiniujemy umowy proponowane przez Państwa kontrahentów w zakresie oceny ryzyka.
 • prowadzimy windykację roszczeń majątkowych zarówno w zakresie działań polubownych, jak i przez prowadzenie sprawy na etapie postępowania sądowego, aż do skierowania sprawy i reprezentowania Państwa w postępowaniu egzekucyjnym.
 • zastępujemy w postępowaniach (procesowym i nieprocesowym) przed sądami powszechnymi, polubownymi oraz organami egzekucyjnymi.
 • tworzymy i likwidujemy spółki prawa handlowego,
 • sporządzamy umowy spółek,
 • sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości
 • reprezentujemy w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.
 • prowadzimy sprawy o:
 • rozwód i separację;
 • podział majątku wspólnego, majątkowych umów małżeńskich, zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej;
 • alimenty, w tym także o uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły oraz egzekucję alimentów;
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa
 • prawo własności, nabycie i ochrona, roszczenia,
 • zniesienie współwłasności,
 • zobowiązania z umów i dochodzenie roszczeń,
 • zobowiązania z czynów niedozwolonych i odszkodowania z tego tytułu,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędu w sztuce medycznej,
 • dochodzenie roszczeń cywilnych,
 • podział nieruchomości do korzystania,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • odwołanie darowizny,
 • postępowanie wieczystoksięgowe.
 • ochrony prawa własności i posiadania rzeczy,
 • prowadzenia postępowania dotyczącego zasiedzenia rzeczy,
 • spraw związanych z współwłasnością rzeczy i praw,
 • dochodzenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,
 • krajowej i międzynarodowej egzekucji zobowiązań
 • opiniowania projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta,
 • dochodzenia zadośćuczynień i odszkodowań od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty,
 • ochrony przed nieuprawnionymi roszczeniami,
 • spraw z zakresu umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu, rent, dożywocia i innych,