14 kwietnia, 2014

Prawo cywilne

Kancelaria prowadzi sprawy:

 • kupna, sprzedaży rzeczy, w tym nieruchomości i roszczeń z tym związanych,
 • ochrony prawa własności i posiadania rzeczy,
 • prowadzenia postępowania dotyczącego zasiedzenia rzeczy,
 • spraw związanych z współwłasnością rzeczy i praw,
 • dochodzenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,
 • krajowej i międzynarodowej egzekucji zobowiązań
 • opiniowania projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta,
 • dochodzenia zadośćuczynień i odszkodowań od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty,
 • ochrony przed nieuprawnionymi roszczeniami,
 • spraw z zakresu umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu, rent, dożywocia i innych,
 • spraw z zakresu umów spółki cywilnej