Praca w szczególnych warunkach.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 31 stycznia 2018 r., sygn. akt III UZP 8/17 orzekł, że praca w transporcie kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, który ubocznie wykonywał czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora w odniesieniu do przewożonych towarów, jest pracą w szczególnych warunkach (art. 32 ust. 1 w związku z[…]

Odpowiedzialność Gminy za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 24 listopada 2017 r., sygn. akt III CZP 61/16 orzekł, że Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z[…]

Odpowiedzialność członka Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 01 grudnia 2017 r., sygn. akt III CZP 65/17 członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna, ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 k.s.h. za długi spółki powstałe po objęciu przezeń funkcji, także wtedy, gdy zgłoszony przez niego wniosek o ogłoszenie upadłości spółki[…]

Obrót ziemią rolną.

  Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 15 grudnia 2017 r., sygn. akt III CZP 83/17 orzekł, że ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi wprowadzone ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności  Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585 ze zm.) nie mają zastosowania[…]