Odpowiedzialność Gminy za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

  • wypadek

    Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 24 listopada 2017 r., sygn. akt III CZP 61/16 orzekł, że Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289).