Niewskazanie przez powoda na wezwanie sądu danych umożliwiających ustalenie numeru PESEL pozwanego, a zawieszenie postępowania.

Sąd Najwyższy  w Uchwale z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. akt III CZP 137/17 orzekł, że

Przed doręczeniem pozwu i rozpoczęciem rozprawy sąd nie może zawiesić postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. na skutek niewskazania przez powoda danych pozwalających na ustalenie numerów, o których mowa w art. 208[1] k.p.c. Po rozpoczęciu rozprawy zawieszenie postępowania na tej podstawie może nastąpić tylko wtedy, gdy uzyskanie danych umożliwiających ustalenie wskazanych numerów nie jest możliwe.