Koszty opieki po wypadku

  • Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 22.07.2020 r., sygn. akt III CZP 31/19 orzekł, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie.