Koszty należne Komornikowi sądowemu.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 30 stycznia 2018 r., sygn. akt III CZP 98/17, orzekł, że koszty egzekucji należne komornikowi sądowemu, ustalone prawomocnym postanowieniem, nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przewidzianego w art. 1025 § 1 pkt 1 k.p.c. w innym postępowaniu egzekucyjnym.