Umowa najmu na czas oznaczony, a prawo do odebrana rzeczy wynajętej.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. akt III CZP 93/17 orzekł, że postanowienia umowy najmu zawartej na czas oznaczony przyznające wynajmującemu, w razie opóźnienia najemcy z zapłatą czynszu, prawo do odebrania rzeczy wynajętej do czasu uregulowania zaległości z zachowaniem obowiązku najemcy zapłaty pełnego czynszu są sprzeczne z właściwością (naturą) tego stosunku prawnego.