Jak wycofać pozew z sądu.

Cofnięcie pozwu jest wyrazem rezygnacji powoda z kontynuacji postępowania rozpoczętego wskutek wniesienia pozwu. Powód cofa w ten sposób swoje żądanie udzielenia mu ochrony prawnej na podstawie okoliczności faktycznych, które przytoczył w pozwie. Prawo do zakończenia przez powoda w taki sposób postępowania wynika z faktu, iż to on jest dysponentem procesu (por. postanowienie SO w Warszawie z 16.06.2015 r., V Cz 2326/15). W efekcie skutecznego cofnięcia powództwa, sąd umorzy postanowieniem postępowanie cywilne. Cofnięcie pozwu niweczy skutki wywołane jego wniesieniem. Cofnięty pozew nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, dlatego też cofnięty pozew nie skutkuje przerwaniem biegu  terminu przedawnienia. Cofnąć pozew możemy w całości albo w części. Częściowe cofnięcie pozwu powoduje ograniczenie powództwa w zakresie żądań objętych cofnięciem pozwu. Skutkiem tego będzie umorzenie tylko części postępowania i dalsze rozpatrywanie sprawy w pozostałej części. Aby skutecznie cofnąć pozew należy złożyć wniosek o cofnięcie pozwu i napisać w nim czy cofamy pozew w całości czy w części. Jeżeli sąd uzna cofnięcie pozwu za dopuszczalne, wyda postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania sądowego.