Prawo spadkowe

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 25.07.2019 r., sygn. akt III CZP 12/19 orzekł, że osoba, należąca do kręgu spadkobierców ustawowych, na rzecz której spadkobierca legitymujący się stwierdzeniem nabycia spadku, rozporządził prawem należącym do spadku, nie nabyła tego prawa, jeżeli rzeczywistym spadkobiercą jest dziecko spadkodawcy, w chwili otwarcia spadku już poczęte, które urodziło się żywe[…]

Choroba pracownika, a rozwiązanie umowy o pracę.

Usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy, spowodowana chorobą co do zasady objęta jest ochroną z art. 41 Kodeksu pracy. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy niezdolność do pracy związana z tą chorobą trwa dłużej niż określone w przepisach okresy ochronne. W takim przypadku pracodawca ma prawo podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie natychmiastowym, bez[…]

Czym jest przedsiębiorstwo?

Według art. 55(1) kc przedsiębiorstwo nie jest tylko zbiorem składników niematerialnych i materialnych. Jest to wprawdzie zespół takich składników, ale co najistotniejsze, zorganizowany i przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Wobec tego, czym innym jest zespół składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, a czym innym samo przedsiębiorstwo (wyrok Sądu Najwyższego z 20 lipca 2017 r.,  IV CSK 563/16).[…]

Uchylenie się od skutków przyjęcia spadku.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 1991 r., sygn. akt III CZP 75/90, złożenie po terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku jest dopuszczalne, jeśli okoliczności sprawy usprawiedliwiają uznanie, że spadkobierca nie złożył we właściwym czasie żadnego oświadczenia pod wpływem błędu co do praw. Błąd ten musi dotyczyć treści tej czynności prawnej, a przy tym być istotny. W szczególności chodzi[…]

Zgubiony bagaż, a biuro podróży.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim stwierdził, że roszczenie turystów jest zasadne. Wskazał, że odpowiedzialność organizatora turystyki na podstawie art. 11a  ustawy o usługach turystycznych oparta jest na zasadzie ryzyka i obejmuje szkodę majątkową wynikłą w toku jej świadczenia m.in. koszty zakupu odzieży, kosmetyków, leków, ciśnieniomierza, przejazdów taksówką, rozmów telefonicznych. Jak również szkodę niemajątkową w postaci[…]