Zadośćuczynienie

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 06.07.2021 r., sygn. akt III CZP 34/20 wskazał, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu przez produkt niebezpieczny odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 445 § 1 w związku z art. 4491 § 1 k.c.). Na pokrzywdzonym nie spoczywa ciężar udowodnienia,[…]

Przedawnienie

Sąd Najwyższy w dniu 11.09.2020 r. podjął uchwałę sygn. akt III CZP 88/19 w której stwierdził że jeżeli wskutek odroczenia terminu spełnienia świadczenia, roszczenie przestało być wymagalne, jego przedawnienie rozpoczyna ponownie bieg dopiero z upływem nowego terminu.

Odszkodowanie z OC, a leasing

Sąd Najwyższy w dniu 11.09.2020 r. podjął uchwałę sygn. akt III CZP 90/19 w której uznał, że odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem leasingu, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nie może on obniżyć[…]

Nieważność umowy

Sąd Najwyższy podjął w dniu 15.09.2020 r. uchwałę sygn. akt III CZP 87/19 w której uznał, że żądanie uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta (art. 385[1] k.c.) nie jest tożsame ani nie zawiera się w żądaniu ustalenia nieważności umowy (art. 58 k.c.).