Weksel, a przedawnienie

III CZP 72/19 Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 17 lipca 2020 r., sygn. akt III CZP 72/19 orzekł, że porozumienie wekslowe, w którym wskazano, że wierzyciel może opatrzyć weksel gwarancyjny in blanco datą płatności według swego uznania, nie upoważnia do uzupełnienie weksla datą płatności przypadającą po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Sąd Najwyższy w Postanowieniu z dnia 16.12.2019 r., sygn. akt III CZP 59/18 uznał, że z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej (art. 491[1] i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje[…]