Roszczenie gminy wobec najemcy

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 09 grudnia 2021 r., sygn. akt III CZP 85/20 uznał, że roszczenie odszkodowawcze uzupełniające (art. 18 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jedn. tekst: Dz.U. z 2020 r., poz. 611 ze zm.),[…]

Roszczenia z tytułu rękojmi.

Co to jest rękojmia samochodu? Zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeśli sprzedana rzecz posiada wadę fizyczną bądź prawną. Zgodnie z tym przepisem, odpowiedzialność sprzedawcy (np. używanego samochodu), określa się jako rękojmię. W ramach rękojmi odpowiedzialność ponosi sprzedawca samochodu zarówno będący przedsiębiorcą, jak i osobą prywatną. Ponadto ten przepis chroni klienta, który kupuje nową oraz używaną rzecz.[…]

Upadłość konsumencka

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 15.11.2018 r., sygn. akt III CZP 7/19 uznał, że z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej (art. 491[1] i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje[…]

Umowa kredytowa, a jej ważność

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 16.02.2021 r., sygn. akt III CZP 11/20 orzekł, że stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem[…]