12 października, 2016

SZUKASZ WSPARCIA PRZY ROZWODZIE?

Mann, Frau, Trennung, Ehekrach, Scheidung, Streit, Beziehungsstress, Liebeskummer Beziehung, Paar, Ehe, Herz Person Ehepaar Stress, Herzschmerz, Krise, sauer trennen rot gebrochen Ehekrise, rotes, herz, Illustration, Beziehungskrise zerbrochen auseinandersetzung enttäuschung fami, liebe mißverständnis, paar, probleme spannung streiten isoliert konzept kummer, weiß Grafik, abbildung beraten beratung bild darstellung enttäuschung entzwei, weiß

Rozwód jest instytucją prawną pozwalającą rozwiązać małżeństwo za życia małżonków. Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi.

Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego są:

– zawinione (np. groźba skierowana pod adresem drugiego z małżonków, nieetyczne postępowanie, bezczynny tryb życia, nadużywanie alkoholu, narkomania, agresja, odmowa wzajemnej pomocy, poniżanie małżonka, zdrada małżeńska, niewłaściwy stosunek do dzieci, zły stosunek do rodziny małżonka);

– niezawinione (np. długotrwała, nieuleczalna choroba uniemożliwiająca albo w wysokim stopniu utrudniająca wykonywanie obowiązków małżeńskich, poważna choroba psychiczna, zasadnicza różnica charakterów, niedobór seksualny);

– uznawane, w zależności od okoliczności, za zawinione lub za niezawinione (np. bezpłodność, niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka, różnica światopoglądów, różnica stanowisk co do sposobu wychowywania dzieci, duża różnica wieku między małżonkami).

Rozkład pożycia jest trwały, gdy można przyjąć, że powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi, uwzględniając cechy charakteru małżonków.

Mimo istnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne w trzech przypadkach:

– jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, – jeżeli z innych względów rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,

– jeżeli rozwodu żąda jedno z małżonków wyłącznie winne rozkładu pożycia, drugie z małżonków zaś na rozwód się nie godzi, a odmowa tej zgody nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

W wyroku rozwodowym sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, jednak na zgodne żądanie małżonków sąd nie orzeka o winie.

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka o wysokości alimentów . W wyjątkowych sytuacjach sąd może również orzec o eksmisji jednego z małżonków oraz o podziale majątku.

Pomoc prawna Radcy prawnego jest w sprawie o rozwód niezbędna ze względu na poważne konsekwencje orzeczenia rozwodu w życiu osobistym i rodzinnym (chodzi m.in. o możliwość ponownego zawarcia małżeństwa, opiekę nad dziećmi), oraz ze względu na konsekwencje majątkowe rozwodu związane z ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej i zobowiązaniami alimentacyjnymi.

Radca prawny może Cię reprezentować przed sądem w sprawie o rozwód z orzekaniem o wyłącznej winie drugiego małżonka za rozkład pożycia małżeńskiego, jak również bez orzekania o winie.

Radca prawny w ramach reprezentacji przed sądem, pomoże wywalczyć należną wysokość alimentów na rzecz małoletnich dzieci.

Radca prawny może pomóc w zasądzeniu na Twoją rzecz alimentów od drugiego małżonka, jeżeli Twoja sytuacja materialna znacznie się pogorszyła na skutek rozwodu.

Radca prawny doradzi w ustaleniu kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz pomoże przygotować pozasądowe porozumienie rodzicielskie w zakresie kontaktów i opieki nad dziećmi.

Sprawy rozwodowe, o alimenty, kontakty z małoletnimi dziećmi, opieką nad nimi mogą stać się przedmiotem ugody zawartej przed mediatorem jeszcze przed rozpoczęciem postępowania sądowego albo w toku postępowania sądowego. Podczas mediacji możesz skorzystać z pomocy Radcy prawnego jako swojego pełnomocnika. Możesz także wybrać mediatora, przed którym zawrzesz ugodę.