12 października, 2016

SPRAWY SPADKOWE

371773-testament-657-323Prawo nakłada na nas szereg obowiązków w związku ze śmiercią osoby bliskiej lub krewnego. Tym podstawowym, który powinniśmy zrealizować również we własnym interesie, jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Takie postępowanie zazwyczaj nie jest skomplikowane ani drogie. Trzeba zgromadzić: akt zgonu spadkodawcy oraz akty urodzenia dzieci, a w przypadku kobiet, które zawarły związek małżeński, akty małżeństwa – po to, by sąd lub notariusz mogli potwierdzić stopień pokrewieństwa. Gdy pojawia się spór o to, kto jest spadkobiercą i co wchodzi w skład spadku, udział adwokata może okazać się konieczny.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku możemy przeprowadzić zawsze. Prawo nie wymusza na nas terminu. Musimy jednak pamiętać, że wówczas gdy są długi albo gdy mamy obawy, że takie długi wchodzą w skład spadku, tylko w ciągu sześciu miesięcy od śmierci spadkobiercy (tzw. otwarcie spadku) możemy oświadczyć, że przyjmujemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza (co oznacza, że długi spadkowe będziemy płacili tylko do wartości tego, co odziedziczyliśmy), albo możemy spadek odrzucić. Po tym terminie następuje przyjęcie spadku wprost – czyli dziedziczymy po spadkobiercy wszystko, a za długi spadkobiercy odpowiadamy również całym naszym majątkiem. Nie można, poza szczególnymi przypadkami, przyjąć części spadku, a części odrzucić. Jeśli spadkobierca pozostawi po sobie mieszkanie i jednocześnie długi, wówczas gdy chcemy odziedziczyć mieszkanie, będzie się to wiązało z dziedziczeniem długów.

Gdy zdecydujesz się odrzucić spadek, spadkobiercą może zostać Twoje dziecko. Aby uniknąć dziedziczenia długów, musisz wpierw uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku, a później w imieniu dziecka złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

W pierwszej kolejności dziedziczą po Tobie Twoje dzieci i małżonek/małżonka. Gdy ich nie ma – Twoje rodzeństwo i rodzice, a w ich braku dalsza rodzina. Sporządzając testament, możesz inaczej określić krąg spadkobierców. Jeśli nie chcesz skorzystać z pomocy notariusza i chcesz samodzielnie sporządzić testament, w całości musisz napisać go odręcznie, opatrzyć datą i podpisać. Jeśli napiszesz go na komputerze, wydrukujesz i podpiszesz, będzie nieważny. Jeśli chcesz by zgromadzony przez Ciebie majątek albo poszczególne rzeczy przypadły wybranym osobom, możesz sporządzić tzw. zapis windykacyjny. W chwili Twojej śmierci staną się one własnością wybranej osoby. Takie oświadczenie musi być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Radca prawny pomoże Ci skierować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do właściwego sądu oraz pomoże Ci ustalić, jakie dokumenty trzeba zgromadzić, aby postępowanie mogło zostać przeprowadzone.

Radca prawny pomoże Ci ustalić, kto musi brać udział w postępowaniu. Błędne ustalenie kręgu spadkobierców może mieć poważne następstwa w przyszłości,

Radca prawny wyjaśni Ci, jakie są skutki oświadczenia o odrzuceniu spadku dla Twoich bliskich i dalszej rodziny, co jest szczególnie ważne gdy spadkobierca pozostawia po sobie długi.

Radca prawny poradzi Ci, co należy zrobić, by spadek przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza oraz poinformuje Cię, kto i w jaki sposób sporządzi spis inwentarza czyli spis tego wszystkiego, co pozostawił po sobie spadkodawca.

W sprawach związanych ze spadkiem, takich jak na przykład podział majątku między spadkobiercami, którzy często są dla siebie najbliższą rodziną, pomocna może okazać się mediacji.