Alimenty

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 09.10.2020 r., sygn. akt III CZP 91/19 orzekł, że w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z powództwa jednego z rodziców sprawującego na podstawie prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego pieczę nad małoletnim dzieckiem, pozwany małoletni powinien być reprezentowany przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy (art. 99 k.r.o.) a nie przez drugiego[…]

Weksel, a przedawnienie

III CZP 72/19 Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 17 lipca 2020 r., sygn. akt III CZP 72/19 orzekł, że porozumienie wekslowe, w którym wskazano, że wierzyciel może opatrzyć weksel gwarancyjny in blanco datą płatności według swego uznania, nie upoważnia do uzupełnienie weksla datą płatności przypadającą po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego

Koszty opieki po wypadku

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 22.07.2020 r., sygn. akt III CZP 31/19 orzekł, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Sąd Najwyższy w Postanowieniu z dnia 16.12.2019 r., sygn. akt III CZP 59/18 uznał, że z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej (art. 491[1] i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje[…]