Majątek małżonków

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 19.10.2018 r., sygn. akt II CZP 45/18 orzekł, że rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, w części ze środków pochodzących z majątku osobistego jednego z małżonków, a w części z ich majątku wspólnego, wchodzi do majątku osobistego małżonka i do majątku wspólnego małżonków[…]

Praca w szczególnych warunkach

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 08.08.2019 r., sygn. akt III UZP 3/19 orzekł, że pracy traktorzysty w rolnictwie wykonywanej w okresie obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1956 r. w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia (Dz.U. Nr 39, poz. 176 ze zm.) nie uważa się za okres zatrudnienia w szczególnych warunkach,[…]

Prawo pracy

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 04.04.2019 r., sygn. aktIII PZP 2/19 orzekł, że w sytuacji, gdy pracodawca wadliwie wypowiedział umowę o pracę, a następnie rozwiązał ją bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów, pracownikowi przysługują roszczenia odszkodowawcze z art. 45 § 1 k.p. w związku z art. 471 k.p. oraz z art. 56 § 1 k.p.[…]

Prawo spadkowe

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 25.07.2019 r., sygn. akt III CZP 12/19 orzekł, że osoba, należąca do kręgu spadkobierców ustawowych, na rzecz której spadkobierca legitymujący się stwierdzeniem nabycia spadku, rozporządził prawem należącym do spadku, nie nabyła tego prawa, jeżeli rzeczywistym spadkobiercą jest dziecko spadkodawcy, w chwili otwarcia spadku już poczęte, które urodziło się żywe[…]

Choroba pracownika, a rozwiązanie umowy o pracę.

Usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy, spowodowana chorobą co do zasady objęta jest ochroną z art. 41 Kodeksu pracy. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy niezdolność do pracy związana z tą chorobą trwa dłużej niż określone w przepisach okresy ochronne. W takim przypadku pracodawca ma prawo podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie natychmiastowym, bez[…]