Praca w nadgodzinach.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy – wynikającym z art. 94 pkt 9a i art. 149 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz ewidencji czasu pracy[…]

Postępowanie kontradyktoryjne. 

Postępowanie kontradyktoryjne  W procesie cywilnym obowiązuje zasada postępowania kontradyktoryjnego. W jej świetle Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody (art. 3 k.p.c.). Jak trafnie wskazał Sąd Apelacyjny w Łodzi, Przedstawienie przez stronę dowodu w celu wykazania[…]

Jak wycofać pozew z sądu.

Cofnięcie pozwu jest wyrazem rezygnacji powoda z kontynuacji postępowania rozpoczętego wskutek wniesienia pozwu. Powód cofa w ten sposób swoje żądanie udzielenia mu ochrony prawnej na podstawie okoliczności faktycznych, które przytoczył w pozwie. Prawo do zakończenia przez powoda w taki sposób postępowania wynika z faktu, iż to on jest dysponentem procesu (por. postanowienie SO w Warszawie[…]

Licytacja, a cena nabycia.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 12 lipca 2018 r., sygn. akt III CZP 60/18 orzekł, że nabywca licytacyjny nieruchomości, który dokonuje na podstawie art. 968 § 2 k.p.c. zaliczenia na poczet ceny nabycia wierzytelność innego wierzyciela za jego zgodą, błędnie przyjmując, że wierzytelność ta z uwagi na jej wysokość i zasady pierwszeństwa zaspokojenia wynikające[…]

Praca w szczególnych warunkach.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 31 stycznia 2018 r., sygn. akt III UZP 8/17 orzekł, że praca w transporcie kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, który ubocznie wykonywał czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora w odniesieniu do przewożonych towarów, jest pracą w szczególnych warunkach (art. 32 ust. 1 w związku z[…]